_ры_ты_ ж_рек _а_ысын тындау

Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

Қарағанды облыстық денсаулық сақтау басқармасы

Қарағанды қаласының медицина колледжі

Қаралды ЦӘК отырысында Бекітемін

директордың оқу ісі жөніндегі

орынбасары

Хаттама № ________________

__________ Апраимов А.А. «___»________ 201_ ж.

_____________ Артыкова С.Ж.

 

ТӘЖІРИБЕЛІК ДАҒДЫЛАНУДЫ БАҒАЛАУ ПАРАҒЫ

­__________________________________________________________

Группа _________________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________

Ұрықтың жүрек қағысын тындау

 

 

 

 

 

 

 

1

Қолды гигиеналық түрде жуу

 

 

2

Жүкті әйелге шараның мақсатын түсіндіреміз.

 

 

3

Әйелге ішін ашуын сұраймыз.

 

 

4

Таза жөргек жаямыз.

 

 

5

Әйелді кушеткаға арқасымен жатқызамыз.

 

 

6

2-ші Леопольд-Левицкий тәсілі арқылы ұрықтың арқасын анықтаймыз, онымен позициясын, қалай жатқанын, түрін анықтаймыз.

 

 

7

3-ші Леопольд-Левицкий Тәсілі арқылы ұрықтың қай мүшесі жамбасқа келіп тұрғанын білеміз.

 

 

8

Стетоскопты қолға алып, кіңдік маңайына оң және сол жақ позициясына байланысты, жамбас кіреберісіне баспен келсе кіндік маңайынан, жамбаспен келсе кіндіктің жоғарғы бөлігінен жүрек қағысын тындаймыз.

 

 

 

 

 

10

Ұрықтың қалыпты жағдайда жүрек соғысы анық, ырғақты, 120-140 болу керек.

 

 

 

Барлығы:

 

 

 

 

_Расписание MLM online. 4 поток

 

тарт».

 

– 7 сессий.

 

Установочная.

З

Сессия вопрос-ответ

Сессия 2.

З

Сессия вопрос-ответ

Сессия 3.

маркетинг. Стратегии и содержание рассылок. Сервис

З

Сессия вопрос-ответ

Сессия 4.

».

Сессия вопрос-ответ

Сессия 5.

Сессия вопрос-ответ

Сессия 6.

З

Сессия вопрос-ответ

Сессия 7.

видео.

З

опрос-ответ.

 

.

 

https://goo.gl/5aPNhm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

курс – 6 сессий.

 

З

опрос-ответ

 

lick

lick

.

 

Сессия 3.

WordPress

WordPress

WordPress

 

.

Сессия вопрос-ответ

 

Сессия вопрос-ответ

. Рекламная сеть Яндекса

Сессия вопрос-ответ

 

.

 

 

 

 

 

_Р стандартизация

КІРІСПЕ:

Стандарттау жұмысының нәтижесі өнімнің, қызметтің, үрдістің функционалдық қызметіне  сәйкестігі, халықаралық саудадағы техникалық кедергілерді жою,  ғылыми-техникалық прогресске үлес қосу және түрлі салаларда әріптес болу.

. Бұл заң стандарттау саласындағы қоғамдық қатынасты реттейді, мемлекеттік стандарттау жүйесінің құқық негізін жəне стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарды əзірлеу жəне қолдану арқылы тұтынушының өнімге, процесске(жұмысқа) жəне қызметке қатысты мүддесін қорғау шараларын анықтайды.

Заңның негізгі мақсаты- тұтынушы мен мемлекеттің мүддесін өнімге, процесске(жұмысқа) жəне қызметке қатысты сапа мен қауіпсіздік шараларын анықтайтын ережелер нормасының сақталуын мемлекеттік бақылауын тағайындайтын стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарды əзірлеу жəне қолдану арқылы қорғау іс-шараларын бекіту.

(ҚР МСЖ) құрылды.

ҚР МСЖ негізгі мəселелері:

-тұтынушы мен мемлекеттің қызушылығы, сонымен қатар қауіпсіздігін қорғау үшін номенаклатура жəне өнімнің, процесстің, қызметтің сапасына тиімді талаптарды белгілеу;

, өнімнің технологиялық процесстерге, метрологиялық нормаларға қатысты өзарауыстырымдылығын жəне бірыңғайлау ережелері;

сынау, анализ, өлшеу), сертификаттау жəне өнімнің сапасын бағалауды нормативтік қамтамасыз ету;

-техника — экономикалық ақпараттарды кодтау жəне сыныптау жүйесін енгізу жəне жетілдіру, өнімді штрихпен кодтау жəне каталогтау;

үйлестіру;

-ҚР териториясында халықаралық стандарттарды жəне нормаларды тікелей қолдануды қамтамасыз ету жəне үйлестіру;

əне сертификаттау бойынша нормативтік жəне ақпараттық жүйелерді жетілдіру жəне мемлекеттік стандарттар қорының құрылуын қамтамасыз ету;

-Нормативтік құжаттардағы міндетті талаптардың орындалуын, сертификатталған өнімдердің, процесстердің(жұмыс), қызметтің сапасы мен қауіпсіздік талаптарының орындалуын мемлекеттік қадағалау.

бір ел аумағында жүргізілетін стандарт;

кодтардың жүйеленген жиынтығын жəне өнімнің, процестің(жұмыс), қызметтің техникалықэкономикалық ақпараттары объектінің топтық сыныпталуын көрсететін нормативтік құжат;

əне сертификаттау өклетті органының жəне оның аймақтық бөлімшелерінің міндетті талаптардың бұзушылығын болдырмауға, пайда болуына жол бермеуге, жоюға бағытталған əрекеті;

əне сертификаттау өкілетті органдармен бекітілген стандарт;

жиынтығы;

— мемлекетаралық қызығушылықты көрсететін объектілерді стандарттау;

əне сертификаттау бойынша Мемлекетаралық кеңесімен қабылданған стандарт;

əне сертификаттау бойынша сəйкестендірілген мемлекеттік органдары үшін ашық стандарттау ұйымы;

— барлық елдердің сəйкестендірілген органдарына арналған стандарттау;

— тұтынушылардың көпшілігі қолы жетімді, стандарттау бойынша халықаралық ұйыммен қабылданған стандарт;

стандарт;

ртүрлі əрекеттердің немесе оның қортындысына қатысты нормаларды, ережелерді, сипаттамаларды, принциптерді орнататын құжат;

-кең аумаққа таратылатын немесе нақтылы саланың жалпы жағдайларын қарайтын стандарт;

— салалық мəнді өнімге, процеске(жұмыс) жəне қызметке қойылатын талаптарды қамтитын стандарт;

стандарттау, метрология жəне сертификаттау жұмысына қатысушылардың жəне объектілердің тіркелуін есепке алатын құжат;

– өнімге, қызметке, процеске(жұмысқа) талаптар орнататын нормативті құжаттардың, стандарттауға қатысушылардың жиынтығы;

–өндіретін өнімнің дайындаушысы жəне сипаттамасы туралы ақпараттарды белгілі тəртіппен жинақтайтын жəне ұсынатын ұйымдастырушы- техникалық жүйе;

бірдей талаптарды орындау мақсатында, бір өнімнің, процесстің, қызметтің басқа өнімнің, процесстің, қызметтің орнына қолдану жарамдылығы.

— əртүрлі əрекеттерге немесе олардың нəтижелеріне қатысты жалпыға бірдей жəне көп мəрте қолданылатын сипаттамалары немесе жалпы принциптері, ережелер белгіленген, мүдделлі жақтардың келісіміне негізделіп жасалған құжат;

рет

қолданылатын жағдайды оптималды дəрежеде тəртіпке келтіруге бақытталған əрекет;

— нақты өнімге, қызметке немесе өнімнің бірнеше түріне техникалық талаптарды бекітетін стандарттау бойынша нормативтік құжат;

да қамтуы мүмкін;

. ҚР СТ өнімді, процесті, қызметті ұйымдастыру — əдістемелік жəне жалпы техникалық талаптар негізінде жасалған. Бұл стандарттар салааралық мəнге ие жəне көп қайтара қолдануға жарамды.

жататындар:

ұйымдастыру — əдістемелік жəне жалпы техникалық объектілер, мекемелерде стандарттаудың ортақ тілі, қазіргі заманғы программалық жəне ақпараттық құралдар, материалдар мен заттар жайлы анықтамалық мəліметтер, техника-экономикалық ақпараттының кодталуы мен сыныптауышы;

мен жобалардың объектілері;

кең көлемді, салааралық қолданыстағы өнім;

Қазақстан Республикасының бəсекелестігін қамтамасыз ететін ғылым мен техниканың жетістіктерін қолдану.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттары мыналарды қамтиды:

мен қызмет сапасына, қоршаған ортаны қорғау, өндіріс санитариясындағы техника қауіпсіздігіне қойылатын міндетті талаптары;

өнімнің үйлесімдігі мен өзараауыстырымдылығының міндетті талаптары;

өнім, процес жəне қызмет сапасының міндетті талаптарын бақылау əдістері;

бұйымның параметрлік қатарлары мен типтік конструкциялары;

өнімнің негізгі тұтыну қасиеттері, орауға, маркировкаға, тасымалдау, сақту мен жоюға қойылатын талаптары;

өнім өндіру, өңдеу, пайдалануда жəне қызмет көрсетудегі техникалық бірлікті қамтамасыз ету ережелері; техникалық құжат ережелері, мүмкіндіктер, өнім сапасын қамтамасыз ететін жалпы талаптар.

талаптар болады.

өзараауыстырымдылығы, бақылау мен таңбалау əдістері міндетті талаптарға жатады.

Стандарттың міндетті талаптары мемлекеттік органдар, меншік түріне қарамастан барлық заңды, əрі физикалық тұлғалар үшін сақталуы қажет.

Өнім, процес, қызметке арналған стандарттағы ұсынылатын талаптар, егер тапсырыс берушінің немесе өнімді дайындаушының техникалық құжатында, қызмет көрсетушінің келісім шартында көрсетілсе, жеке жəне заңды тұлғалар үшін міндетті болады.

əне стандарттарды қолдануды уақытында қамтамасыз ету мақсатымен, мемлекеттік стандарттарды əзірлеудің келесі тəртібі қарастырылады:

саты – стандарттарды əзірлеуді ұйымдастыру;

саты- стандарт жобасын əзірлеу (бірінші реакциясын) жəне оны келісу;

саты- стандарт жобасының соңғы редакциясын əзірлеу жəне оны бекітуге ұсыну;

саты- стандартты басып шығару.

р түрлі сатыларын қосарлау рұқсат етіледі.

, баяндалуы, ресімделуі, мазмұны жəне белгілері ҚР СТ 1.5 сəйкес болуы тиіс.

жұмыста қосарланушылықты жою мақсатымен əзірлеу туралы ақпарат Мемстандартқа жіберілуі мүмкін.

.

қоса жіберіледі.

жəне негізгі сипаттамалар мен стандарттауғабелгіленген объектілер көрсеткіштері; стандарттау құжаттамаларымен ұсынылатын тізбе, стандарт жобалары, жіберілетін мемлекеттік басқару органдары мен мекемелердің тізбесі.

(бірінші редакциясын) əзірлеу

хатында келесі деректер келтіріледі:

зірлеу үшін негіздеме;

стандарттау объектісіне қысқа сипаттама;

реттемеге, халық- аралық,аймақтық нормаларға, стандарттарғы, ережелерге жəне ұсыныстарға жəне де

стандарттарына сəйкестігі туралы мəліметтер;

нормативтік құжаттардың жəне оларды қайта қарау, өзгерту немесе жою жөніндегі ұсыныстарының өзара байланысы туралы мəліметтер;

сын пікір мен келісуге стандарт жобасын жіберу туралы мəліметтер; — ақпарат көздері;

туралы мəліметтер (қажет болса);

салыстырулар мен мəліметтер (бар болса);

шарттарына сəйкестігін тексереді жəне оны түсіндірме хатымен барлық мүдделі мекемелерге жібереді.

жобасы мен олар туралы жəне стандарт жобасына аңдатпа туралы ақпарат Мемстандарттың арнайы ресми басылымында жариялануы мүмкін.

Стандарттау объектісіне байланысты стандарт жобасын жалпы жағдайда сын – пікірге:

стандарт əзірлеудің тапсырушысына;

мүдделі мекемелерге; келісу:

мен мөлшерлеу кіретін мемлекеттік басқару органдарына;

Мемстандартқа;

Қазақ Тамақ ғылыми- зерттеу институтында (ҚазТамақ ҒЗ институты), балалардың жəне алдын алатын тамақтарға;

құжаттар мен ұлттық техникалық регламенттердің əзірлеуші мекемелеріне;

Егер лицензиялауға жататын стандарт жобасы стандарттау объектісіне таратылса, онда ол лицензияға сын – пікірге жəне келісуге жіберіледі.

редакциясын əзірлеу жəне оны бекітуге ұсыну.

Əзірлеуші – мекеме алынған соңғы сын –пікір мен ұсыныстарды ескеріп стандарт жобасының соңғы редакциясын дайындайды.

Қажет болса стандарт жобасының соңғы редакциясы қайта сын –пікірге жəне келісуге жіберіледі.

əзірлеуші- мекеме оларды қарауды жəне алып тастауды ұйымдастырады.

Бекіту жəне стандартты мемлекеттік тіркеу

Мемстандарт стандарт жобасын қарастырады жəне бекіту, түзету, қайтару немесе əзірлеуден алу туралы шешім қабылдайды.

Стандартты бекіту алдында Мемстандарт республикада күші бар заңдар талаптарына, техникалық реттемелерге, мемлекеттік стандарттау жүйесі стандарттарына, өзара байланыстырылған шетелдердің мемлекеттік, мемлекетаралық, халықаралық жəне аймақтық стандарттарына, қолданылатын терминологияға, стандарттарды құру жəне баяндау ережелеріне сəйкестігіне тіркеу жүргізеді.

Мемлекеттік стандарттар Мемстандарт қаулысымен күшіне енгізіледі.

Стандартты басып шығару

шығарылады жəне таратылады.

1971 жылы ақпан айында КСРО-ң Қазақтың республикалық мемлекеттік стандарт басқармасы құрылады. Басқару функциясын анықтайтын жаңа жағдай еңгізіледі. Жаңа жағдаймен бірге жаңа мақсаттар мен міндеттер анықталып, стандартизация және метрология саласындағы КСРО-ң мемлекеттік стандарт құқығы кеңейеді.

КСРО-ң Мемстандарттың негізгі мақсаттарының бірі, мемлекеттегі стандартизация мен метрология жүйесін жасап, негізгі даму бағыттарын анықтау, өнімнің сапасы мен өндірудің техникалық деңгейінің жоғарлауының тиімді амалдары ретінді стандартизация мен метрологияның қолдану маштабтарын кеңейту және оның жұмысының эксплуатациясы мен өндірудің шығынын азайту болып табылады.

70-ші жылдарда Алма-Атыда физикалық шама бірліктерді сақтап қайталауға, оларды эталоннан өлшеу құралдарының корсеткіштеріне және салыстырып тексеру сызбаларына сәйкес, жұмысшы өлшеу құралдарына беруге арналған арнайы мекемені салу жоспарланды.

1974 жылы құрлыстың аяқталуы мен мекемелерді салыстырып тексеру құрылғылармен қамтамасыз етуден кейін, аккустикалық өлшеу құралдарын салыстырып тексеру бойынша, жоғары қуатты өлшеу құралдары бойынша, селкілдеу (вибрация) мен жылдамдық бойынша, жоғарғы және төмен темпиратура бойынша, қысым мен 100 мыңға дейін баратын күш және жоғарғы жиілік бойынша жаңа лабараторияларды құрды. Бұндай салыстырып тексерулер Қазақстанның өндірістері мен ұжымдардын ғана емес, сондай-ақ Орта Азия мен Батыс Сібір мемлекеттерді де қамтамасыз етеді.

бетта — , гамма – сәулеленудің энергиясы бойынша өлшеу құралдарының толық диапазонын салыстырып тексеруді қамтамасыз етеді.

1996 жылға дейін ол дозиметриялық және радиометриялық аппараттарын мемлекеттік салыстырып тексеруді қамтамасыз ететін жалғыз лабаратория болған.

70-шы жылдардың басында Өскемен, Целиноград, Шымкент, Жамдыл қалаларында лабараториялар құрылды. Олар 2-ші, 3-ші разрядтары бойынша салыстырып тексерудің ең жаңа құрылғыларымен қамтамасз етілді.1975 жылы өлшеу техникасы мен стандарттар бойынша Қазақ республикасының тарту қадағалау лабараториясы Қазақ республикасының стандартизация мен метралогия орталығы негізінде (ҚазРСМО) қайта құрылды, ол өнім өндіру мен жасауды метрологиялық қамтамасыз етудің күйі мен шығарылатын өнімнің сапасының стандарттары мен еңгізулерді сақтап, мемлекеттік қадағалауды жүзеге асыруға міндетті. 1971 жылы Қазақ КСМ мен бүкіл КСРО республикасында өлшеу құралдарының бірдейлігін қамтамасыз ететін мемлекеттік қадағалаудан өлшем бірлігін қамтамаыз етуге өтуіне байланысты үлкен жұмыс істелді.

Республикадағы өндірістермен шығарылатын және жасалынатын өлшеу құралдары мемлекеттік сынаудан өткізіледі, өндірістің бірлік өлшеу құралдарын метрологиялық аттестациялауды ұйымдастырады, өлшеуді орындау бойынша аттестациялаудың методикасын жасау жұмыстары басталады. Осындай жұмыстар халық шаруашылығының әр түрлі салаларындағы өлшем күйлерінің анализін өткізуге түрткі болды.

1977 жылы КСРО-ң Мемстандарт тапсырысы бойынша Алма-Атының стандартизация және метрология орталығында (АСМО) түсті металдарға арналған мемлекеттік стандарт үлгілері (МСҮ) жасалды. Барлық Кеңестердің Сверловск филиалының метрологиялық ғылыми-зерттеу институтында МСҮ үшін арнайы техникалық құрылғы жасалды. МСҮ-ң реестрдің 35 түрі Орталықпен жасалып жүргізілді және МСҮ-ң 9000 данасы жасалынды.

-ден астамымен қамтамасыз етілді.

Рессей Федерациясы мен Украинада орналасқан метрологиялық институттар 1992 жылға дейін бірегей өлшеммен қамтамасыз етіліп, бұрыңғы Кеңес Үкіметіндегі өлшемнің барлық 17 түрі бойынша, метрология саласындағы нормативтік құжаттар мен негізгі стандарттарды жасау еңгізілді.

Осының нәтижесінде Республиканың Мемстандарт алдында қиын жағдайлар қалыптасты, олардың негізгілері республикада қол жеткен өлшеу деңгейін сақтап, Қазақстанның мемлекеттік эталондар базасын құрып жасау, халықаралық талаптарға сай келетін нормативтік құжаттарды дамыту болып табылады.

Жоғарыда айтылған мақсаттарға жету үшін 1993 жылы 18 қаңтарда Қазақстан Республикасының үкімімен «Өлшем бірлігі туралы» Қазақстан Республикасының заңы қабылданады, ол метрологиялық инфрақұрлымның басқармасының заңды принціптері мен қалыптасқан мемлекеттік қадағалау формаларына ауыстыруға мүмкіндік берді.

болып және ТМД мемлекеттері «Стандартизация, метрология және сертификация саласында келісілген саясатты жүргізу» туралы келісім шартқа қол қойды.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р:

_орытынды ба_ылау тест

1. Қай елде XVIII ғ. басында құқық бұзушылықты жою және ескерту туралы заң актілері пайда болды?

А) Шығыс Европа;

В) Батыс Европа;

С) АҚШ-та;

Д) Францияда;

2. Тастанды балаларға арналған алғашқы мекеме қай ғасырда ашылды?

А) XVII ғ. ;

В) XIX ғ. ортасы;

С) XII ғ. ;

Д) XVIII ғ. ортасы;

Е) XVI ғ. ;

3. Крюков атындағы теміржол училещесінде мұғалім болып істеген кім?

А) Каменский;

В) Макаренко;

С) Подласый;

Д) Васильева;

Е) Бабанский.

4. Мектептегі дамыту мәселесін талқылау үшін қай жылы оқу ағарту жөнінде 1-партиялық мәжіліс шақырылды?

А) 10.05.1920 – 04.01.1921;

В) 31.12.1920 – 04.01.1922;

С) 31.12.1920 – 04.01.1921;

Д) 05.05.1916 – 18.09.1916;

Е) дұрыс жауабы жоқ.

5. Сол дәуірде өз еңбектерінде , сөйлеген сөздерінде елдің мәдениетін көтерудің қажеттігін ерекше атап көрсеткен кім болды?

А) В.И, Ленин;

В) А.С. Пушкин;

С) М. Горький;

Д) Абай;

Е) Н.К. Крупская.

6. Макаренко қай жылы институтқа оқуға түсті?

А) 1905ж. ;

В) 1911ж. ;

С) 1914 ж. ;

Д) 1888 ж. ;

Е) 1933 ж. .

7. Адамның рухани өмірінде адамгершіліктің қалыптасу кезеңінің жетістігінің бірі?

А) сөйлесу;

В) ойлау;

С) қиялдау;

Д) болжау;

Е) есте сақтау.

8. Египет пен Месопатияда бір мезгілде не пайда болды?

А) ою ою;

В) жазу;

С) сызу;

Д) тоқу;

Е) барлық жауап дұрыс.

9. Ресейде бірінші арнайы оқыта – тәрбиелейтін мектеп қашан ашылды?

А) 1802 ж. 8 қараша;

В) 1803 ж. 19 қыркүйек;

С) 1804 ж. 18 сәуір;

Д) 1805 ж. 27 ақпан;

Е) 1806 ж. 14 қазан.

10. Арнайы білім беру жүйесі немен байланысты?

А) мемелекеттің әлеуметтік – экономикалық құрылымымен;

В) мемелекеттің саясатымен;

С) жалпы білім беру жүйесімен ;

Д) дефектологиялық ғылыммен;

Е) барлығы дұрыс.

11. А.С. Макаренко қай жылдан бастап мұғалім болды?

А) 1905 ж. ;

В) 1911 ж. ;

С) 1914 ж. ;

Д) 1888 ж. ;

Е) 1933 ж. .

12. Арнайы педагогика қандай ғылымдармен байланысты?

А) медициналық;

В) философиялық;

С) психологиялық;

Д) педагогикалық;

Е) барлығы дұрыс.

13. Ерекше білім беруді қажет ететін балаларды оқыту үшін мұғалімдер курсы қайда ашылды?

А) Ресейде

В) Францияда (Париж)

С) Германияда (Берлин)

Д) Америкада

Е) Қазақстан.

14. Франциядағы Меттрейск колониясындағы «Отандық түзету үйі» қашан құрылды?

А) 1839 ж ;

В) 1849 ж;

С) 1939 ж,

Д) 1838 ж;

Е) 1848 ж;

15. А.С. Макаренконың «30 ж. маршы» атты еңбегі қай жылы жарық көрді?

А) 1920 ж;

В) 1912 ж;

С) 1905 ж;

Д) 1932 ж;

Е) 1933 ж.

16. Ресейде тастанды, қаңғыбас, педагогикалық қарамаушылық тән балаларға арналған алғашында тәрбие үйлері қай патша кезінде пайда болды?

А) I Петр;

В) II Екатерина;

С) II Петр;

Д) I Екатерина;

Е) дұрыс жауабы жоқ.

17. Атақты, жас талантты педагог Н.В. Пуковишников басқарған Мәскеудегі Симонов шіркеуіндегі түзету мектебі қашан ашылды?

А) 1870 ;

В) 1880 ;

С) 1860 ;

Д) 1970 ;

Е) 1877 .

18. Ресейде педагог – дефектологтарды 1 жылдық даярлау курстары қашан және қайда ашылды?

А) 1895 , Москва ;

В) 1898 , Санкт – Петербург ;

С) 1896 , Омск;

Д) 1891 , Оренбург;

Е) дұрыс жауабы жоқ.

19. 1933 жылы А.С. Макаренконың қай еңбегінің бірінші бөлімі шықты?

А) «30 ж. маршы» ;

В) «Педагогикалық поэма» ;

С) «Ата – аналарға арналған кітап» ;

Д) «Тәрбиелеу» ;

Е) дұрыс жауабы жоқ.

20. XX ғ. басында қай педагогтардың зор үлес қосуының нәтижесінде Мәскеуде қиын балаларға арналған «мектеп — санаторий» ашылды?

А) И.Г. Песталоций мен Н.В. Гуковшеников;

В) Л.С.Выготский мен С.Н. Крюкова;

С) Н.В. Рукавшиников пен Л.С. Выготский;

Д) В.А. Кащенко мен С. Н. Крюкова;

Е) дұрыс жауабы жоқ.

21. «Агрессия мен шыдамсыздықтан мүгедектерді жек көру қажеттілігін сезінуге дейін». Бұл эволюцияның нешінші кезеңі?

А) II ;

В) III ;

С) IV ;

Д) I ;

Е) V.

22. А.С. Макаренко қай жылдары 60 – қа жуық еңбек жазды?

А) 1936 – 1937;

В) 1935 – 1936 ;

С) 1933 – 1935 ;

Д) 1935 – 1936 ;

Е) 1937 – 1938 .

23. Дамуында ауытқушылығы бар тұлғаларға мемлекет пен қоғамдық қарым – қатынастың эволюциялық зерттелуі қай кезеңмен басталады?

А) феодалдық;

В) антикалық;

С) ортағасырлық;

Д) жаңа заман;

Е) құлиеленушілік.

24. Зағип және нашар көретін бойынша педагогикалық квалификациясын алуы….

А) олигофренопедагог;

В) логопед;

С) тифлопедагог;

Д) психолог;

Е) сурдопедагог.

25. Мүгедек адамдарға алғаш қол ұшын берушілер:

А) шаруалар;

В) шенеуніктер;

С) діни қызметкерлер;

Д) ақсүйектер;

Е) патша.

26. Қай күні және қай жылы А.С. Макаренко қайтыс болды?

А) 1937 ж. 28 ақпанда;

В) 1935 ж. 16 қазанында;

С) 1939 ж. 1 сәуірінде;

Д) 1938 ж. 12 сәуірінде;

Е) дұрыс жауабы жоқ.

27. Қай жылы «Дефективные дети в школе» кітабы шықты?

А) 1872 ;

В) 1938 ;

С) 1922 ;

Д) 1831 ;

Е) 1912 .

28. II мыңжылдықтың ортасына қарай жазудың пайда болуының негізгі құралы:

А) сия;

В) қалам;

С) саз балшық;

Д) дұрыс жауабы жоқ;

Е) барлық жауап дұрыс.

29. Егерде оқушы сабаққа кешігіп келсе, онда оларды қалай жазалаған?

А) таяқпен сабап жазалаған;

В) аяғын байлап қою;

С) сабаққа мүлдем кіргізбейді;

Д) барлық жауап дұрыс;

Е) дұрыс жауабы жоқ.

30. 1919 ж. тамыз айынан бастап А.С. Макаренко қай қаланың бастауыш училещесін басқарды?

А) Полтава;

В) Киев;

С) Харьков;

Д) Куряж;

Е) дұрыс жауабы жоқ.

31. Ежелгі Индияда оқуды көбінесе қалай өткізген?

А) жазбаша;

В) ауызша;

С) ауызша да жазбаша да өткізген;

Д) кесте түрінде ;

Е) дұрыс жауабы жоқ.

32. А.С. Макаренко қай жылы дүниеге келді?

А) 1888ж. ;

В) 1905ж. ;

С) 1911ж. ;

Д) 1912ж. ;

Е) 1909ж.

33. Ақыл – ой кемістігі бар балаларға арналған мектеп интернатын бірінші кім ұйымдастырған?

А) Зейгарник;

В) Зинорожец;

С) Выготский;

Д) Монтесорри;

Е) Сеген.

34. «Дефект и сверхкомпенсация» атт мақаланы кім жазды?

А) Лурия;

В) Анохин;

С) Выготский;

Д) Ухтомский;

Е) дұрыс жауабы жоқ.

35. Германияда Берлин корольдік мекиеп кезінде арнайы педагогика тарихына жалпы білім беретін мектептер үшін тұлғаларды даярлау курсы қай жылы ашылды?

А) 1812;

В) 1810;

С) 1809;

Д) 1813;

Е) 1814.

36. А.С. Макаренконың туған жері:

А) Полтава;

В) Куряж;

С) Киев;

Д) Санкт – Петербург;

Е) дұрыс жауабы жоқ.

37. Ежелгі Индияда қандай дін пайда болды?

А) христиан;

В) ислам;

С) буддизм;

Д) католик;

Е) барлық жауап дұрыс.

38. Ежелгі Қытайдың ақылды ойшылдарының бірі –

А) Мэн Цзы;

Е) Платон;

С) Аристотель;

Д) Кун – Кун – Цзы (Конфуций)

Е) барлық жауап дұрыс.

39. Конфуцзы адамдарды алдымен тәрбиесіне көзқарасына, әдебіне және олардың қоршаған ортада өздерін қалай ұстайтынына қарсы екіге бөлген, олар:

А) құрметті;

В) байсалды;

С) сабырлы;

Д) инабатты;

Е) а және в жауабы дұрыс.

40. Европалық мемлекеттерде және АҚШ – та ерекше білім беруді қажет ететін балалармен жұмыс істейтіндердің неше пайызы педагог, дефектолог дипломына ие?

А) 80-85;

В) 85-90;

С) 95-98;

Д) 70-75;

Е) 89-93.

41. Ресейде қай ғасырда «логопедия» мамандығының басымдылығын, «логопедия» және «олигофренопедагогика» екі негізгі мамандыққа даярлау бағдарламасын ұсынған?

А) XVII ғ. ортасы;

В) XVIII ғ. ортасы;

С) XVII ғ. алдында;

Д) XVIII ғ. алдында;

Е) XX ғ. алдында.

42. Жалпы дәрежелі білім беретін мектептің негізгі типі деп неше жылдық техникум ашты?

А) 10;

В) 9;

С) 8;

Д) 7;

Е) 5.

43. Қай жылдан бастап мектептің 8-9 сыныптарында белгілі мамандыққа даярлау жүргізіледі?

А) 1991;

В) 1922;

С) 1923;

Д) 1924;

Е) 1928.

44. 1919 – 1929 жылдар арасында жұмысшы факультетінде қанша жұмысшы жастар оқыды?

А) 10000;

В) 15000;

С) 35000;

Д) 38000;

Е) 40000.

45. Жұмысшы факультеттерді бітіргендердің қанша пайызы жоғары оқу орындарына түсті?

А) 70%;

В) 75%;

С) 75,5%;

Д) 50%;

Е) 100%.

46. Мұғалімдерге көмек ретінде көптеген тиражбен қандай материалдар басылып шықты?

А) «Мектептегі оқыту жұмысының жаңа әдістері»;

В) «Хат таныту әдістері»;

С) «Бастауыш мектептегі ана тілі»;

Д) «Бастауыш мектептегі (ана тілі) арифметика»;

Е) барлық жауабы дұрыс.

47. 1929 – 1930 оқы жылында бастауыш мектептердің саны 1914 – 1915 оқу жылымен салыстырғанда неше пайызға өсті?

А) 19;

В) 19,3;

С) 19,5;

Д) 19,9;

Е) 20.

48. Ауыл мұғалімдеріне барынша көмек көрсету мақсатымен «жаңа мектеп» журналы кейін қалай аталды?

А) «Ауыл мұғалімі»;

В) «Ауыл тынысы»;

С) «Сарыарқа самалы»;

Д) «Егемен Қазақстан;

Е) «Жас алаш».

49. «Ауыл мұғалімі » айына неше рет шығарылып тұрды?

А) 3;

В) 4;

С) 2;

Д) 1;

Е) 5.

50. Ресейде дамуында ауытқушылығы бар балаларға деген эволюцияның V кезеңі қай аралықты қамтыды?

А) VII – XX ғ.ғ. ;

В) X – XVIII ғ.ғ. ;

С) VI – XII ғ.ғ.;

Д) V – XXI ғ.ғ.;

Е) XI – XVII ғ.ғ.

51. Ресейде мүгедектерге деген игі істер жасағандар:

А) I Петр;

В) Феодосий;

С) Киевтік князьдер;

Д) императрица Мария Федоровна;

Е) барлық жауап дұрыс.

52. Мемлекеттің физикалық және ақыл – ой жетіспеушілігі бар тұлғаларға деген қарым – қатынасының бүтіндей өзгеруіне әсер еткен:

А) реформация;

В) протестанизм;

С) уртонизация;

Д) жоғары оқу орындары;

Е) барлық жауап дұрыс.

53. Эволюцияның үшінші кезеңі немен ерекшеленеді?

А) керең және зағип адамдарға ааарнайы алғашқы мектептер ашылуымен;

В) азаматтық оңалтумен;

С) мүгедектерге шіркеулік үйлер мен емханалардың ашылуымен;

Д) Ренисанс және реформация;

Е) дамуында ауытқушылығы бар тұлғаларға арнайы мектептер ашылумен.

54. XIX ғ. арнайы білім беру туралы нормативті актілер қайда қабылданды?

А) Австрия;

В) Англия;

С) Германия;

Д) Италия;

Е) барлық жауап дұрыс.

55.Дамуында ауытқушылығы бар тұлғаларға христиандық – қайырымдылық бағыты:

А) жетімхана;

В) мектеп – санаторий;

С) емхана;

Д) мектеп;

Е) бала – бақша.

56. Арнайы білі беру жүйесі эволюцияның …..кезеңіне жатады?

А) I ;

В) II ;

С) III ;

Д) IV ;

Е) V .

57. Арнайы мектеп оқушылары:

А) керең, нашар көретіндер;

В) физикалық жетіспеушілігі бар;

С) оқуында қиындығы бар;

Д) ұзақ ауруға шалдыққандар;

Е) барлық жауап дұрыс.

58. КСРО – дағы арнайы мектептер саны:

А) 10;

В) 7;

С) 3;

Д) 8;

Е) 11.

59. Дамуында ауытқушылығы бар балаларды оқытудың теориясы мен практикасының дамуын мына кезеңге жатқызамыз….

А) XX ғ. басы;

В) XIX ғ. аяғы;

С) XX ғ. ортасы;

Д) XIX ғ. басы;

Е) ) XX ғ. аяғы.

60. МШ балаларға арналған ең алғашқы мекеме қайда ашылды?

А) Италия;

В) Швейцария;

С) Болгария;

Д) Германия;

Е) Ұлыбритания.

 

61. «Қиын балаларға арналған мектеп — санаторийлерді» В.П. Кащенко мен С.Н. Крюкова қай қалада ашты?

А) Санкт – Петербург;

В) Париж;

С) Мәскеу;

Д) Омск;

Е) Петропавловск.

62. В.П. Кащенко еңбектерін көрсет:

А) «Дефективные дети в школе»;

В) «Осовные вопросы детской среды»;

С) «О, так называемой моральной дефективности»;

Д) «Трудные дети в школе»;

Е) «Дети — дезорганизаторы».

63. Дефектология ғылымының дамуына үлес қосқан орыс ғалымдарын көрсет:

А) В.Н. Вехтерев;

В) П.П. Блонский;

С) Л.С. Выготский;

Д) А.Ф. Лазурский;

Е) барлық жауап дұрыс.

64. Есту қызметін қалпына келтіру бойынша жаңа медициналық технологиялар қай кезеңде ұсынылды?

А) I;

В) II;

С) III;

Д) V;

Е) VII.

65. Ресейдегі педагог – дефектологтарды даярлауға түрткі болды:

А) Ярославта, Томбовта 1 жылдық дайындық курстарының ашылуы;

В) Мәскеуде 2 жылдық дайындық курстарының ашылуы;

С) Санкт – Петербургте 1 жылдық курстардың ашылуы;

Д) дұрыс жауабы жоқ;

Е) барлық жауап дұрыс.

66, Англияда түзету мектептер туралы алғашқы заң шығарушы акт қашан қабылданды?

А) XIX ғ. басында;

В) XIX ғ. ортасында;

С) XVIII ғ. соңында;

Д) XVIII ғ. екінші жартысында;

Е) XIX ғ. соңында.

67. XIX ғ. екінші жартысында Англиядағы қиын жасөспірімлерге арналған теңіз жасы мектебін кім ашты?

А) И.Г. Пестолоций;

В) Н.В. Гуковшеников;

С) В.П. Кащенко;

Д) С.Н. Крюкова;

Е) Т.Д. Бернрдо.

68. Қаңғыбас, тастанды, қиын балаларға арналған мекемелер Ресейде қай патша тұсында «мемлекеттік» болып есептелді?

А) І Петр кезінде;

В) ІІ Петр кезінде;

С) ІІ Николай кезінде;

Д) ІІ Екатерина кезінде;

Е) дұрыс жауабы жоқ.

69. Ресейдегі алғашқы балалар үйінің мемлекеттік мекемелер жүйесіндегі басқарушысын және ұйымдастырушысын ата:

А) В.Ф. Одоевский;

В) И.И. Белук;

С) Т.Д. Бернардо;

Д) В.П. Кащенко;

Е) И.Г. Пестолоций.

70. Дамуында ауытқушылығы бар балаларға алғаш рет көмекті көрсете бастады?

А) арнайы педагогтар;

В) шіркеу қызметкерлері;

С) мемлекет басшысы;

Д) тәрбие мекемелері;

Е) жалпы білім беру мектебі.

71. «Кедейлерге арналған мекемелердің» негізін қалаған атақты педагог:

А) Нурия;

В) Песталоций;

С) Гвоздев;

Д) Владимирский;

Е) Выготский.

72. Қай ғасырда Францияда Метриан колониясы құрылды?

А) XVII ғ. ортасы;

В) XVI ғ. ;

С) XIX ғ. басы;

Д) XV ғ.;

Е) дұрыс жауабы жоқ.

73. Ресейде тастанды және қаңғыбас бетімен кеткен балаларға арналған тәрбие үйлері қашан құрылды?

А) 1766ж.

В) 1789ж.

С) 1769ж.

Д) 1763ж.

Е) 1759ж.

74. Ресейде тастанды және қаңғыбас бетімен кеткен балаларға арналған тәрбие үйлерінде неше жастан бастап тәрбиеленді?

А) 2 – 14 ;

В) 3 – 16;

С) 2-18;

Д) 2-16;

Е) дұрыс жауабы жоқ.

75. Мәскеуде Сигманов шіркеуінде қандай мектеп ашылды?

А) «Кедейлерді оқыту» мектебі;

В) қылмыскерлер мектебі;

С) түзету мектебі;

Д) тастанды балаларға арналған мектеп;

Е) ақыл – есі кем балаларға арналған мектеп;

76. Түзету мектебі қашан және оны кім ашты?

А) Н.В. Гукавшеников;

В) В.Ф. Одаевский;

С) И.И. Бецн;

Д) Т.Д. Бернардо;

Е) барлық жауабы дұоыс.

77. XIX ғ. басында Мәскеуде В.П. Кащенко мен С.Н. Крюкованың арқасында қандай мекеме ашылды?

А) «Детский городок»;

В) мектеп санаторийі;

С) түзету мектебі;

Д) Отандық түзету үйі;

Е) жабық мекеме.

78. Ресейде тастанды және қаңғыбас бетімен кеткен балаларға арналған мектеп, кімнің кезінде мемлекеттік болып есептелді?

А) І Петр;

В) И.И. Бецн;

С) Песталоций;

Д) ІІ Екатерина;

Е) Анна Ионовна.

79. XVIII ғ. аяғында Швейцарияда Станц жерінде «кедейлерге арналған мекемені» ұйымдастырған атақты швейцар педагогы?

А) И.Г. Песталоций;

В) В.П. Ковалев;

С) А.В. Семенович;

Д) А.А. Лурия;

Е) Т.Д. Бернардо.

80. Германияда ерекше қиын балаларға арналған Хагенау типті жабық мекемелер

А) мектеп – жетімхана;

В) санаторий;

С) Эльзаста;

Д) Нейгофен;

Е) Марийнский паналау үйі.

81. Педагогика ғылымы бөлімнің жеке саласы болып қашан қалыптасты?

А) XV ғ.;

В) XVI ғ.;

С) XVII ғ.;

Д) XVIII ғ.;

Е) XIX ғ.

82. Педагогиканың негізін қалаушы деп:

А) Ушинский;

В) Алтынсарин;

С) Коменский;

Д) Толстой;

Е) дұрыс жауабы жоқ.

83. XIX ғ. аяғында Англияда пайда болған оқыту жүйесі?

А) бригадалық – лабороториялық;

В) Дальтон – жоспар;

С) жеке – топтық;

Д) Белл – ланкестерлік;

Е) жеке.

84. Тәрбие мақсаты – адамның ақылын еркін және сезімін тәрбиелеу деп анықтаған философ?

А) Сократ;

В) Демокрит;

С) Платон;

Д) Аристотель;

Е) Бэкон.

85. Қай дәуірде ақыл – ойы кемістерді физикалық немесе азаматтық өлім күтті?

А) Антикалық дәуірде;

В) Қайта тіктелу заманында;

С) Ренессанс мәдениетінде;

Д) Жаңа заманында;

Е) Қайта өрлеу дәуірінде.

86. Қай елде ең алғаш рет зағип балаларға, мылқауларға арналған мектеп ашылды?

А) Ежелгі Греция;

В) Франция;

С) Италия;

Д) Англия;

Е) Ресей.

87. Мүгедек адамдарға алғаш қол ұшын берушілер болып, кімдер болды?

А) шіркеу қызметкерлері;

В) корольдер;

С) мұғалімдер;

Д) Киевтік князьдер;

Е) дұрыс жауабы жоқ.

88. Мектепке дейінгі логопедияны педагогикаға ғылым ретінде қай ғалым енгізді?

А) Левина;

В) Выготский;

С) Лурия;

Д) Монтьева;

Е) барлық жауап дұрыс.

89. Адам тәрбиелі және тұлға болып қалыптасуына байланысты идеялар мен тұжырымдар қай ежелгі грек ойшылының еңбегінде жарияланған?

А) Сократ;

В) Платон;

С) Аристотель;

Д) Гертулианна;

Е) барлық жауап дұрыс.

90. Педагогикалық ғылымдарға:

А) дидактика, психология, философия, мектеп тану, мектеп гигиенасы, тәрбие теориясы;

В) жалпы педагогика, ересектер педагогикасы, әлеуметтік педагогика, арнайы педагогика, педагогика тарихы;

С) педагогика, жасөспірімдер физиологиясы, арнайы педагогика;

Д) әдеп, эстетика, мектепке дейінгі педагогика, мектеп тарихы;

Е) валеология, әлеуметтік педагогика, дидактика, тәрбие теориясы.

91. Қоғамда білімнің дамуына мәдениеттің, саясаттың қарым – қатынасымен дамиды ма?

А) дамиды;

В) жоқ;

С) қатысы жоқ;

Д) екеуі;

Е) керегі жоқ.

92. Баланы дұрыс тәрбиелеуге, оқытуға кімдер қатты көңіл бөледі?

А) ақындар;

В) ойшылдар;

С) дарындар;

Д) ғалымдар;

Е) дұрыс жауабы жоқ.

93. Мәдениеттің дамуына үлесті кім көп тигізеді?

А) педагог;

В) мамандар;

С) ойшылдар;

Д) ғалымдар;

Е) барлық жауап дұрыс.

94. Педагог – гректің қандай сөзінен шаққан?

А) пайд – дана және «аго» — жүргізу;

В) пайд – бала және «аго» — жүргізу;

С) пайг – дана және «аго» оқыту;

Д) пайд – мұғалім және «аго» — бала;

Е) барлық жауап дұрыс.

95. Адам баланы мектепке жетелеу, ол – кімдер?

А) педагог;

В) балалар;

С) оқушылар;

Д) дарындар;

Е) барлық жауап дұрыс.

96. Жеке өмірде қабілеттің дамуына не қатысты?

А) білім беру;

В) өнерді дамыту;

С) мәдениетті көркейту;

Д) көркейту;

Е) барлық жауап дұрыс.

97. Орыс халқында білімді адамдарды не деп атайды?

А) «білімді»;

В) «интеллект»;

С) «ойшыл»;

Д) «маман»;

Е) барлық жауап дұрыс.

98. ХХ ғ. басында адамзат білім алу арқылы ғана қоғамда өмір сүре алады дегенге барлығы келісті ме?

А) келісті;

В) келіскен жоқ ;

С) а және в;

Д) дұрыс жауабы жоқ;

Е) барлық жауап дұрыс.

99. С.И. Рессени қандаә саланың дамуына белсенді өз үлесін қосты?

А) педагогика мен философияның;

В) философия мен медицинаның;

С) тек қана медицинаға;

Д) педагогикаға;

Е) философияға.

100. гегельдің білім беру қағидасы:

А) гуманизмге жетелеу;

В) қарым –қатынас;

С) болжам;

Д) барлық жауабы дұрыс;

Е) дұрыс жауабы жоқ.

101. Қандай тарихи оқиғадан кейін аномальды балаларға Кеңес мемлекеті көңіл бөле бастады?

А) Ұлы Қазан социолистік революциясы;

В) Ұлы Отан соғысы;

С) Азамат соғысы;

Д) ұжымдастыру;

Е) дұрыс жауабы жоқ.

102. Қай жылы жеке қайырымдылық типіндегі балалар мекемесі жабылды?

А) 1917ж;

В) 1918ж;

С) 1919ж;

Д) 1920ж;

Е) В және С.

103. «Ескі казармалық типтегі жетімханаларды біз қолдамаймыз. Керемет де отбасылық типтегі үйлерді қолдаймыз» идеясының авторы?

А) А.В. Луначарский;

В) А.М. Горкий;

С) Л.С. Выготский;

Д) А.И. Ульянова – Елизарова;

Е) В.П. Кащенко.

104. Қай жылы экспериментальды – дефектологиялық институт (ЭДИ) құрылды?

А) 1929ж;

В) 1930ж;

С) 1928ж;

Д) 1931ж;

Е) 1932ж.

105. Әлемдегі бірінші педагог – дефектологтарды даярлау оқу орнының деканы

А) И.И. Даюшевский;

В) Л.С. Выготский;

С) Д.И. Азбукин;

Д) Ф.Р. Рау;

Е) В.М. Бехтерев.

 

106. Экспериментальдық – дефектологиялық институтының ғылыми жетекшісі

А) И.И. Даюшевский;

В) Л.С. Выготский;

С) Д.И. Азбукин;

Д) Ф.Р. Рау;

Е) В.М. Бехтерев.

107. Қай жылы В.И. Ленин аномальды балаларға көмек көрсету туралы жарғыға қол қойды?

А) 10 желтоқсан, 1919ж;

В) 10 желтоқсан, 1920ж;

С) 10 ақпан, 1919ж;

Д) 10 ақпан, 1920ж;

Е) дұрыс жауабы жоқ.

108. Л.С. Выготский ерекше білім беру қажеттілігімен және категориялы адамдардың дамуы туралы пікірді қай жылы айтты?

А) 1930ж;

В) 1940ж;

С) 1932ж;

Д) 1933ж;

Е) 1935ж.

109. Патология жағдайлары «табиғаттың қатыгез эксперименті» болып табылады деп айтқан кім?

А) И.П. Павлов;

В) Л.С. Выготский;

С) Л.В. Занков;

Д) А.И. Сорокин;

Е) В.И. Лубовский.

110. Тифлопедагогиканың негізін қалаушы, француз педагогы

А) Л. Брайль;

В) В. Гаюи;

С) Л.С. Выготский;

Д) В.П. Кащенко;

Е) Ю. А. Кулагин.

111. Баланы табиғаттан дарынды деп таныған француз ғалымы

А) Лурия;

В) Дарвин;

С) Маркс;

Д) Жан Жак Руссо;

Е) Гербард.

112. XII ғ. педагогиканы ғылыми білімдердің дербес саласы ретінде бөлектеген ағылшын ғалымы….

А) Диккенсон;

В) Мор;

С) Бэкон;

Д) Твен;

Е) Кант.

113. Балаларды өрескел бұзық қол жазасымен тойтарып отыру қажет, олардың тәртібін үздіксіз қадағалап, арнаулы журналға жазып отыру керек деп есептеген германдық педагог….

А) Адольф Дистерверг;

В) Иоганн Гербард;

С) К.Д. Ушинский;

Д) И.Т. Песталоций;

Е) Джон Локк.

114. Педагогикалық институттың мектепке дайінгі тәрбие факультетінің қандай бағытта мамандарды дайындайды?

А) педагогика, психология;

В) мектепке дейінгі педагогика, психология;

С) медицина, психология;

Д) дефектология, география;

Е) биология, химия.

115. Арнайы педагогиканың бір саласы?

А) география;

В) психология;

С) логопедия;

Д) әлеуметтану;

Е) саясаттану.

116. Мектепке дейінгі логопедия негізі педагогикалық ғылым ретінде алғаш рет кіммен негізделген?

А) Л.С. Выготский;

В) И.П. Павлов;

С) А.Р. Лурия;

Д) Р.Е. Левина;

Е) С.Я. Маршак.

117. Сөйлеудің негізгі екі түрі:

А) диалог, монолог;

В) диалог, жазбаша;

С) сырттай, іштей;

Д) ауызша, жазбаша;

Е) дұрыс жауабы жоқ.

118. Арнайы педагогикамен байланысты дисциплиналар

А) философия, саясаттану;

В) әлеуметтану, алгебра;

С) медицина, география;

Д) тарих, бейнелеу өнері;

Е) дефектология, психология.

119. Педагогика мен психологияның зерттеу обьектісі:

А) техника;

В) табиғат;

С) адам;

Д) жануар;

Е) дұрыс жауабы жоқ.

120. Кімдердің еңбектерінде сөйлеу қызметінің күрделі иерархиялық құрылымы туралы база бар?

А) Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, А.А. Монтьева;

В) Толстой, Пушкин, Ю.Н. Лермонтов;

С) Бап – Баба, Намазбаева, Жарықбаев;

Д) Ибн – Сина, Әл – Фараби;

Е) Аристотель, Сократ, Гоббс.

 

 

_МЖ кесте т_сініктемесімен

жоспар

)

өңіл аударыңыз. Сабақ жоспарлары берілген жоспар үлгісіне сай әзірленуі керек.

:

:

 

:

 

:

ОМ үшін іріктелген табыс критерийін «Қалыптастырушы бағалау бойынша мұғалімге арналған нұсқаулық» құжатынан көшіріп алыңыз.

Тілдік мақсаттар

Тілдік емес пәндерге құрылады.

Лексика мен сөздерден мысалдарды қоса тілдік мақсаттарды анықтаңдар.

 

:

 

Құндылықтарды дарыту

 

Осы сабақта Оқу Бағдарламасынан ұлттық, жалпыадамзаттық құндылықтарды дарытуға бағытталғанын көрсетіңіз.

Мүмкін болатын пән аралық байланыстарды әріптесіңізбен талдаңыз.

Қосымша білім

Сабақта жоспарланған қызмет (іс-әрекет)

Сабақтың басы

Оқушылардың назарын шоғырландыру

оқушылармен бірге сабақтың ОМ анықтау

Сабақтың мақсатына қатысты дағдыларды дамытып, білімді қалыптастыруға бағытталған іс-әрекет.

Сабақтың аяғы

Сабақтың аяғында оқушылар рефлексия жүргізеді:

нені білді, неге үйренді

не түсініксіз болды

нені әлі де оқу керек, үйрену керек

 

Денсаулық сақтау технологиялары. Сергіту сәттері, іс-әрекеттің белмсенді түрлері.

Қауіпсіздік техникасының пунктері болуы мүмкін.

Сабақ бойынша рефлексия

Оқу мақсаттары шынайы болды ма? Барлық оқушылар ОМ жетті ме? Егер жетпесе неге?

я дұрыс жүргізілді ме? Сабақтың уақыттары сақталды ма? Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неге?

Жалпы бағалау

 

 

Сабақтың екі көрінісі жақсы өтті (оқыту мен қатар оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

Сабақты жақсартуға ненің әсері тиуі мүмкін (оқыту мен қатар оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

Сабақ барысында мен сыныппен бөлек оқушылар туралы нені анықтадым, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу керек?

 

 

 

 

 

 

_МЖ 3кл. Д_РЫС

TERM PLANNING

3 grade (34 hours)

by Diana Hicks and Andrew Littlejohn

Cambridge University Press

 

term

hours

 

Theme of the lesson

Purposes of learning

1

Start up. Some new friends

Pupils repeat grammar:

what’s … got

can/can’t

Pictures,

2

Hello, Compo!

Pupils use:

. No, I’m not

3

there no dinosaurs today?

Pupils use:

was…

were…

Cards

4

Back in time

Pupils know:

it wasn’t …

they weren’t …

5

Dinosaurs were big and fast

Pupils use:

many …?

there … ?

there were …

Pictures

6

Monster in the lake

Pupils know:

Past simple

Ex 1a,2a,b p14-15 a/b

 

 

 

 

 

7

Who invented money?

Pupils know:

Past Simple

Where did the children go?

They went to China.

Did you go to the cinema?

Yes, I did/ No, I didn’t

Laptop for song

Ex 1a,b,2,3 p18-19 a/b

8

Control work

1 Pupils write the test

 

 

 

 

 

9

Correction work

Where did they go?

Pupils know:

past simple

did she do?

Cards

Grammar

 

 

 

II term

hours

 

Theme of the lesson

Purposes of learning

1

 

 

Pupils know:

Past Simple

 

 

2

Earning money in the USA.

Pupils know:

How much …?

Cards for past simple, pictures

Ex 1a,2 p24-25 a/b

 

 

 

 

 

 

3

Is there a yeti?

Pupils study:

comparatives

smaller/bigger, longer/shorter

more difficult than

Cards with dialogues, grammar placards

Ex 1,2,3a,b p26-27 a/b

 

4

The worst day

Pupils study:

superlatives

the coldest/ the most beautiful

Grammar placards, pictures with seasons

Ex 1,2,3a,b p28-29 a/b

 

5

Monsters!

Pupils study:

comparatives and superlatives

Cards with tasks, laptop for song “Monsters”

Ex 2a,b p31 a/b

 

6

Control work

Pupils write their final term control work

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Correction work

 

Pupils:

work with their mistakes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III term

10 hours

 

Theme of the lesson

Purposes of learning

Coyote girl

Pupils study:

adjectives

Ex 1a,2a,b p32-33

 

 

 

 

Revision

Unit 3

Pupils write the unit test

 

 

 

 

3

Does everyone eat the some food?

Pupils know:

some and any

Have you got any oranges?

Yes, I have/ No, I haven’t.

I have got some apples.

4

I’m hungry

Pupils:

What would you like to eat/drink?

Can I have some/a …, please.

We haven’t got any…

5

Food, food, wonderful food!

Pupils use

How much/many?

Would you like any…?

Anything else? Anything to drink?

I’d like some …, please?

Some…, please.

Ex 1,2,3

6

What do they eat in Australia?

Pupils study

some

any

7

How can we clean the world?

Pupils study:

should/ shouldn’t

Ex 1a,b,2

p 44-45

 

 

 

 

8

What did we do?

Pupils study

going to

isn’t going to

Ex 1,2,3

P 46-47 a/b

 

 

 

 

 

9

Control work

Pupils write their final control work

 

Review

 

 

 

 

10

Correction work

 

 

 

 

 

 

IV term

hours

 

Theme of the lesson

Purposes of learning

1

Visionscape

Pupils learn to use:

going to

Ex 1a,b,3 p48-49 a/b

 

 

 

 

 

2

How Rainbow Snake started the world

Pupils learn to use

should/ shouldn’t

Ex 1a,2,3 p50-51 a/b

 

 

 

 

3

How can we help in an accident?

Pupils study:

the names of accident

I/we… ?

is the matter?

Ex 1a,b,2a,b p54-55 a/b

4

Home

Pupils know:

do they like doing?

.

5

6C. Game lesson.

Home again!

Pupils use:

Shall I/we …?

What shall we …?

6

A day in an English school

Pupils study:

verbs of action

Ex 1a,b,3 p60-61

 

 

 

 

 

7

Control work. Final test

Pupils write the control work

 

 

 

 

 

 

8

Correction work

Pupils play a revision game.

Review

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_МЖ 3кл. Д_РЫС (2)

TERM PLANNING

3 grade (34 hours)

by Diana Hicks and Andrew Littlejohn

Cambridge University Press

 

term

9hours

 

Theme of the lesson

Purposes of learning

1

Start up. Some new friends

Pupils repeat grammar:

what’s … got

can/can’t

Pictures,

01.09.

2

Hello, Compo!

Pupils use:

. No, I’m not

08.09.

3

there no dinosaurs today?

Pupils use:

was…

were…

Cards

15.09.

4

Back in time

Pupils know:

it wasn’t …

they weren’t …

22.09.

5

Dinosaurs were big and fast

Pupils use:

many …?

there … ?

there were …

Pictures

29.09.

6

Monster in the lake

Pupils know:

Past simple

Ex 1a,2a,b p14-15 a/b

 

 

06.10.

2016

 

 

7

Who invented money?

Pupils know:

Past Simple

Where did the children go?

They went to China.

Did you go to the cinema?

Yes, I did/ No, I didn’t

Laptop for song

Ex 1a,b,2,3 p18-19 a/b

13.10.

8

Control work

1 Pupils write the test

 

 

20.10.

2016

 

 

9

Correction work

Where did they go?

Pupils know:

regular and irregular past simple

did she do?

Cards

Grammar

 

 

 

II term

7hours

 

Theme of the lesson

Purposes of learning

1

 

 

Pupils know:

Past Simple

 

 

2

Earning money in the USA.

Pupils know:

How much …?

Cards for past simple, pictures

Ex 1a,2 p24-25 a/b

 

 

 

 

 

 

3

Is there a yeti?

Pupils study:

comparatives

smaller/bigger, longer/shorter

more difficult than

Cards with dialogues, grammar placards

Ex 1,2,3a,b p26-27 a/b

 

4

The worst day

Pupils study:

superlatives

the coldest/ the most beautiful

Grammar placards, pictures with seasons

Ex 1,2,3a,b p28-29 a/b

 

5

Monsters!

Pupils study:

comparatives and superlatives

Cards with tasks, laptop for song “Monsters”

Ex 2a,b p31 a/b

 

6

Control work

Pupils write their final term control work

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Correction work

 

Pupils:

work with their mistakes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III term

10 hours

 

Theme of the lesson

Purposes of learning

Coyote girl

Pupils study:

adjectives

Ex 1a,2a,b p32-33

 

 

 

 

Revision

Unit 3

Pupils write the unit test

 

 

 

 

3

Does everyone eat the some food?

Pupils know:

some and any

Have you got any oranges?

Yes, I have/ No, I haven’t.

I have got some apples.

4

I’m hungry

Pupils:

What would you like to eat/drink?

Can I have some/a …, please.

We haven’t got any…

5

Food, food, wonderful food!

Pupils use

How much/many?

Would you like any…?

Anything else? Anything to drink?

I’d like some …, please?

Some…, please.

Ex 1,2,3

6

What do they eat in Australia?

Pupils study

some

any

7

How can we clean the world?

Pupils study:

should/ shouldn’t

Ex 1a,b,2

p 44-45

 

 

 

 

8

What did we do?

Pupils study

going to

isn’t going to

Ex 1,2,3

P 46-47 a/b

 

 

 

 

 

9

Control work

Pupils write their final control work

 

Review

 

 

 

 

10

Correction work

 

 

 

 

 

 

IV term

hours

 

Theme of the lesson

Purposes of learning

1

Visionscape

Pupils learn to use:

going to

Ex 1a,b,3 p48-49 a/b

 

 

 

 

 

2

How Rainbow Snake started the world

Pupils learn to use

should/ shouldn’t

Ex 1a,2,3 p50-51 a/b

 

 

 

 

3

How can we help in an accident?

Pupils study:

the names of accident

I/we… ?

is the matter?

Ex 1a,b,2a,b p54-55 a/b

4

Home

Pupils know:

do they like doing?

.

5

6C. Game lesson.

Home again!

Pupils use:

Shall I/we …?

What shall we …?

6

A day in an English school

Pupils study:

verbs of action

Ex 1a,b,3 p60-61

 

 

 

 

 

7

Control work. Final test

Pupils write the control work

 

 

 

 

 

 

8

Correction work

Pupils play a revision game.

Review

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ЛТ МА_ТАНЫШЫ –_ЛТТЫ_ ТЕ_ГЕ. КЕШЕ Ж_НЕ Б_ГІН

Темірбеков Б.А., 2 курс (Е.А. Бөкетов атындағы

Қарағанды мемлекеттік университеті )

Ғылыми жеткшісі – Артакшинова В.С.

 

БҮГІН

 

«Ұлттық валюта ретіндегі теңге, біздің еліміздің тарихында өзінің рөлін тәуелсіздіктің экономикалық негізі ретінде ғана атқарған жоқ. Кейбір жағынан алғанда теңге – бұл тарихымыздың өзінің толымды бір бөлігі,

өз заманының нысаны».

Назарбаев

 

рылығын дәлелдеудің қажеті жоқ шығар. Өйткені, ақша адамзат үшін материалдық демеу болғанымен, ешқашан рухани құндылық болмайды. Сондықтан, оның қарымы шолақ…

жыл өтіпті.

Бұдан кейін кезек күттірмейтін валюта айырбастайтын биржа құру, алтын және валюта қорын жасақтау, теңге сарайын іске қосу сияқты маңызды шаралар шешілді. Елімізде валюта айырбастау пункттері ашылып жатты. Кейін Алматы қаласында Ұлттық банктің Банкнот фабрикасы, Өскеменде Монета сарайы ашылды. Уақыт талабына сай теңгенің дизайны өзгерді. Бүгінде купюраларымыздың қорғаныштық қасиеті дамыған елдер валютасымен бәсекелесе алады.

жүзеге асыруға мүмкіндік берді.

   

циялық құнымен сатуға арналған.

Қауіпсіздік шаралары ескіріліп, олардың қорғаныс қабілеті де арттырылды.

еңге – дербестік тірегі, экономикалық дербестіктің кепілі. Теңге өзінің тарихи функциясын толығымен орындап шықты, әлі де өзінің құндылығын дәлелдей бермек.

 

Қазақстан Республикасында ұлттық валютаны енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің заң күші бар жарлығы. 12.11.1993.

 

Ақша, несие, банктер теориясы: Оқулық. — Алматы: Жеті жарғы, 2011

 

ресурсы.http://www.nationalbank.kz/?&switch=kazakh

 

 

_лемдегі е_ _здік университет

ӘЛЕМДЕГІ ЕҢ ҮЗДІК 10 УНИВЕРСИТЕТ

.

.

университеті

қатысы бар.

университеті

.

университеті

.

университеті

.

институты

.

университеті

.

университеті

.

институты

.

университеті

.

университеті

.

_кім Сыйа_ы_а

 

АБАЙСКОГО

МАКТААРАЛЬСКОГО РАЙОНА

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ

ОБЛАСТИ

 

 

село Бибитшилик

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 

№____

 

   

шақыртып

туралы

 

ӨКІМ ЕТЕМІН:

Пайдаланылмаған демалыстың қалған бөлігі тиісті жылдың кез келген басқа уақытында берілсін не келесі жылғы демалысына қосылсын.

қа жүктелсін.

 

.

 

 

 

К.Тлеуов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абай ауылдық округі әкімі:

К.Тлеуовке

 

 

 

 

Қызметтік хат.

 

бастап ақы төленетін жыл сайынғы еңбек демалысынан кері шақыртып алуыңызды сұраймын.

 

 

 

 

 

і

Н.Танабаев

 

 

14.02.2017 жыл

_йде о_итын о_ушыны_ динамикалы_ к_нделігі

оқушылардың тізімі

.

Туған

Сыны

Эпелепический синдром на резидуальном фоне

 

1.Базарбай Арай 5 класс

Жаратылыстану

Альбилекова М.С.

 

 

 

1.Ғайсин Айбар 1 класс

Зинекешова Б.Е.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

2015-2016 оқу жылы. І тоқсанның есебі

: Ембі қаласының №2 орта ,5 б сыныбы

: Базарбай Арай

: 12.09.2004 ж

2015-2016 ж

ем 5/6

 

н

Күтетін

қты

 

 

 

 

н

Күтетін

қты

 

 

 

 

н

Күтетін

қты

 

 

 

 

 

н

Күтетін

қты

 

 

 

 

н

Күтетін

қты

 

 

 

 

н

Күтетін

қты

 

 

 

 

н

Күтетін

қты

 

 

 

 

 

 

 

.

2015-2016 оқу жылы І тоқсан есебі

: Ембі қаласының №2 орта , 1 қазақ сыныбы

Айбар

28.07.2008

2015-2016 ж

.Момышұлы 51/17

инекешова Б.Е.

н

Күтетін

қты

қайталайды ,сандарды санай алады .

 

Сандарды таныту

Зинекешова Б.Е.

н

Күтетін

қты

әріптерді өткен тану

 

Сауатын ашу

Зинекешова Б.Е.

н

Күтетін

қты

сурет салу

 

Боя мен карандашты

Еңбекті сүю

Зинекешова Б.Е.

 

н

Күтетін

қты

Айналамен танысу

 

Сөйлей білу

Зинекешова Б.Е.

н

Күтетін

қты

өзі бағалай білу

ауызша

Сөздік қорын көбейту

 

Компютер қондырғысы Ғайсин Айбар бар, 04.09.2015 жылдан бастап жұмыс істеп тұр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оқушыларға динамикалық бақылау күнделігін бастау және жүргізілуге арналған жадынама . 2014-2015 оқу жылы І тоқсан есебі.

: Ембі қаласының №2 орта , 5 қазақ сыныбы

: Базарбай Арай Жайлаубай

: 12.09.2004 ж

2015-2016 ж

ем 2/5

ирманова А.Е.

н

Күтетін

қты

 

сөлемейді,өздігінен жұмыс жасамайды,компьютермен жұмыс жасағанды жақсы көреді

Математиканы

сандарды бөлу және көбейту Математикалық терминдерді жатқа біледі .

уанышева Ж.Н.

н

Күтетін

қты

қиды ,көп өзгеріс бар

сүйуді біледі .

Ұстазы:Қонақбаева Ш.Б

н

Күтетін

қты

шылып сабақты айту қиындау

.

А.

 

н

Күтетін

қты

компютермен жұмыс жасайды

ұмыс жасай білу

енжебаева Г.Ж.

н

Күтетін

қты

іптердің аталуын дұрыс атату

 

меңгеру

лбілекова М.С.

н

Күтетін

қты

арихты жақсы меңгереді ,тыңдайды,аитып береді

Тарихты меңгерту және дамыту

.

 

 

 

н

Күтетін

қты

оқи алалды ,жай оқиды

 

омпьютермен

Келешекте өз ойын толық жеткізе білу

 

.

 

.

: Ембі қаласының №2 орта ,9орыс сыныбы

: Салихова Альбина Талгатовна

: 22.06.1999 ж

2014-2015 ж

итеке би 34

Ұстаз: Курманова Г.М

н

Күтетін

қты

исьмо,взаимотношение

 

Развивть речь и моторику рук

 

н

Күтетін

қты

:

развить память

.

 

н

Күтетін

қты

оциальная адаптация

 

уметь держать в обществе .

 

 

н

Күтетін

қты

развитие речи

 

Правильно развить речь-

 

Зинекешова Б.Е.

н

Күтетін

қты

правильно писать

 

.

узнавать цифры

 

н

Күтетін

қты

информатика

ользуется сот.телефоном и компюьтером

Находить в компютере игры и т.п.

Ұстаз: Курантаева Э.М.

н

Күтетін

қты

абағыңда отырмайды ,тұрады да шығып кетеді

 

,

дұрыс сөйлеу білу

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оқу.

 

01.09-05.09.2015 ж

Орыс тілі

+

Ағылшын тілі

Математика

+

+

Жаратылыстану

Қазақ тілі

Қазақ тілі

 

07.09-12.09.2015 ж

 

Орыс тілі

+

Ағылшын тілі

Математика

 

+

Жаратылыстану

Қазақ тілі

+

+

Қазақ тілі

+

+

14.09-19.09.2015ж

 

Орыс тілі

+

Ағылшын тілі

Математика

+

+

Жаратылыстану

Қазақ тілі

Қазақ тілі

+

+

21.09.-26.09.2015 ж

Орыс тілі

+

Ағылшын тілі

Математика

+

+

Жаратылыстану

Қазақ тілі

+

+

азақ тілі

 

+

 

 

28.09-03.10.2015ж

 

Орыс тілі

+

Ағылшын тілі

Математика

+

+

Жаратылыстану

Қазақ тілі

Қазақ тілі

 

05.10-10.10.2015 ж

 

Орыс тілі

+

Ағылшын тілі

Математика

+

+

Жаратылыстану

Қазақ тілі

Қазақ тілі

 

12.10-17.10.2015ж

19.10-24.10.2015ж

Орыс тілі

+

Ағылшын тілі

Математика

+

+

Жаратылыстану

Қазақ тілі

Қазақ тілі

+

Орыс тілі

+

Ағылшын тілі

Математика

+

+

Жаратылыстану

Қазақ тілі

Қазақ тілі

+

 

 

 

 

 

 

26.10-31.10.2015ж

02.10.2015ж

Орыс тілі

+

Ағылшын тілі

Математика

+

+

Жаратылыстану

Қазақ тілі

Қазақ тілі

Орыс тілі

+

Ағылшын тілі

Математика

Жаратылыстану

Қазақ тілі

Қазақ тілі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оқу.

 

04.09-05.09.2015 ж

Сауат ашу

+

Сауат ашу

+

+

Математика

Сауат ашу

+

07.09-12.09.2015 ж

 

Сауат ашу

+

Сауат ашу

+

Математика

+

+

Сауат ашу

+

+

14.09-19.09.2015ж

 

Сауат ашу

+

Сауат ашу

+

+

Математика

Сауат ашу

+

+

21.09.-26.09.2015 ж

Сауат ашу

+

Сауат ашу

+

+

Математика

+

+

Сауат ашу

 

+

 

 

 

 

 

28.09-03.10.2015ж

 

Сауат ашу

+

Сауат ашу

+

+

Математика

Сауат ашу

+

05.10-10.10.2015 ж

 

Сауат ашу

+

Сауат ашу

+

+

Математика

Сауат ашу

+

12.10-17.10.2015ж

19.10-24.10.2015ж

Сауат ашу

+

Сауат ашу

+

+

Математика

Сауат ашу

+

Сауат ашу

+

Сауат ашу

+

+

Математика

Сауат ашу

+

 

 

 

 

 

 

26.10-31.10.2015ж

 

 

 

 

03.10.2015ж

Сауат ашу

+

Сауат ашу

+

+

Математика

Сауат ашу

Сауат ашу

Сауат ашу

Математика

+

Сауат ашу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оқушыларға динамикалық бақылау күнделігін бастау және жүргізілуге арналған есебі.

2014-2015 оқу жылы

: Ембі қаласының №2 орта ,9орыс сыныбы

: Салихова Альбина Талгатовна

: 22.06.1999 ж

2014-2015 ж

итеке би 34

 

Зинекешова Б.Е.

н

Күтетін

қты

Матетатика: уметь считать и узнавать

цифры

 

В будещем умет пользоватся с денгами

 

 

н

Күтетін

қты

информатика

соблюдать технику безопасности

Находить в компютере игры и т.п.

 

оқушыларға динамикалық бақылау күнделігін бастау және жүргізілуге арналған жадынама . 2014-2015 оқу жылы.

: Ембі қаласының №2 орта , 4 қазақ сыныбы

: Базарбай Арай Жайлаубай

: 12.09.2004 ж

14-2015 ж

ем 2/5

Абилова М.С

н

Күтетін

қты

 

сөлемейді,өздігінен жұмыс жасамайды

Математиканы

сандарды қосу және азайту

 

 

 

 

.

2015-2016 оқу жылы. І тоқсанның есебі

: Ембі қаласының №2 орта ,5 б сыныбы

: Базарбай Арай

: 12.09.2004 ж

2015-2016 ж

ем 5/6

 

н

Күтетін

қты

 

 

 

 

н

Күтетін

қты

 

 

 

 

н

Күтетін

қты

 

 

 

 

 

н

Күтетін

қты

 

 

 

 

н

Күтетін

қты

 

 

 

 

н

Күтетін

қты

 

 

 

 

н

Күтетін

қты

 

 

 

 

 

ға арналған күнтізбелік жоспары

 

2015-2016 оқу жылы

 

 

Байбосынова

 

   күні

9 сағат)

 

 

Х.ә «Жар- жар»

үнбала айтыс үзінді

 

   

   

   Құлыншақ пен Майлықожа айтысы

 

   

   

   

   

   

   

қтан жырау – он жаман

іміңді тексер!

 

   

7 сағат)

 

 

домбыра, дутар, саз

 

   

   Башқұрт халық күйі «Жау төбе»

 

 

   

12

 

   

   

   

15

16

 

Түркі халықтарындағы үрмелі және ұрмалы аспаптар

іміңді тексер!

 

   

10 сағат)

   Жапонның «Кабуки» театры.

Шығыс және батыс халықтарының классикалық музыкасы

 

 

   Классикалық музыка

Гагаку

 

   

   Пекин операсынан көрініс

 

   

үрлі Үнді театры

ітірген үнділер

 

   

   

   

   

   Ә.Молдағайынов «Жан ана»

 

   

24

 

 

25

 

Италия классикалық музыкасы – опера өнері

 

Вена классикалық симфониясы

 

 

ерди «Травиата» операсынан Герцогтың ариясы

 

ім

 

Т.Сарыбаев «Наурыз – думан»

 

Т.Сарыбаев «Наурыз – думан»

 

 

Опера

 

 

Симфония

 

1

 

 

1

 

опен, Ф Лист

Түрлі халықтардың классикалық күй өнері

 

іміңді тексер!

 

Аққу»

 

Т.Сарыбаев «Наурыз – думан»

 

   

үр және жаңашылдық» ( 8 сағат)

 

 

   

   

   

   

   Б.Қошмағамбетов «Кең жайлау»

К.Әзірбаев «Ой, жайлау»

 

   

   Халық әні «Алатау

Құрманғазы «Алатау»

 

   

   Н.Назарбаев.

менің»

 

   

   Жылдық қорытынды

іміңді тексер!

 

 

   

 

 

 

 

Байбосынова

 

   күні

9 сағат)

» күйін тыңдау;

Ж.Жабаев: «Балаларға» — үзінді тыңдау;

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

7 сағат)

   

   Халық күйі: «Қарасай»,

» күйлерін тыңдау;

 

   

   

   

   

   

оғысқан екі өнер.

Қорытынды сабақ

 

   

10 сағат)

   

   

   

   

21

 

22

 

Бақтағы бұлбұл дауысы

н қосқан қазақтың Майрасы

 

   Н.Үсенбаева туралы мәлімет беру.

опрано т.б.) М.Мұхамедқызы туралы мәлімет

 

   

   

   

25

26

 

Қазақты әнмен тербеткен Қайрат Байбосынов

Қорытынды сабақ

 

   

8 сағат)

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

менің өлеңі

м менің алтын діңгек тірегім, Саған деген махаббатқа толы жүрегім. Туған жерім …